Paryskie kaligramy
Paris Calligrammes
Pieśni opresji
Songs of Repression
Podróż do zielonej utopii
Journey to Utopia
Polaków Portret Własny
Polish Self-Portrait
Poskromiony ogród
Taming the Garden
Pozdrawiam
Bless You
Prezydent
President
Przeżyć
Flee